การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
ลำดับ รายการ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ประกาศราคากลาง
3 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาแบบ e-bidding
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาแบบเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศราคากลาง การจัดหาแบบ e-bidding
8 ประกาศราคากลาง การจัดหาแบบเฉพาะเจาะจง
9 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา การจัดหาแบบ e-bidding
10 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา การจัดหาแบบเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกแบบ e-bidding
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง