ช่องทางการร้องเรียน [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายประหยัด สุขขี ผอ.นราธิวาส เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 032-232-211
2 นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 086-0698149
3 นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 098-5655914
4 นายเชียง เดชธนู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-6423461
5 นางสาวอรัญญา คำชื่น รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 080-2209622
6 นางวรรณวิภา สุนันธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 098-8256778
7 นายศักดิ์ณรงค์ ธีรธรรมมาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 092-3259429
8 นายพีระ อัฑฒพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 085-7021200
9 นายศุภกร มรกต รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล 081-8802324
10 นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 081-4200785
11 นางสาววลัญช์จุฎฑา ณ บางช้าง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อหาร 084-7590582